Expertise

Met de ondertitel 'Richting in mobiliteitsbeleid', willen we duidelijk maken dat we geen verkeerstechnisch adviesbureau zijn. De opdrachten die we uitvoeren hebben veelal te maken met het inhoudelijk en/of procesmatig richting geven aan mobiliteitsbeleid. Het draaipunt is beleidskeuzes in mobiliteitsbeleid en situeert zich op het raakvlak tussen verkeersplanologie en mobiliteitsmanagement.
Timenco beschikt eveneens over een MER-erkenning voor het deeldomein Mobiliteit binnen de discipline mens. Veelzijdigheid is een belangrijk kenmerk van ons bureau.

Rond volgende thema’s hebben we een sterke reputatie hoog te houden:
Fietsbeleid
Mobiliteitsplannen en thematische verkeersstudies
Mobiliteitseffectenrapportage (MOBER)
Strategische beleidsplannen
Mobiliteitsmanagement bedrijven

Voor deze thema’s bieden wij verschillende diensten aan:
Opstellen van beleidsplannen
Haalbaarheidsonderzoeken en beleidsevaluatie
Uitvoeren van verkeersonderzoek
Verkeers- en milieumodellen
Communicatie en procesbegeleiding
Organiseren/geven van opleiding en excursies/themabijeenkomsten
Voorbereiding/uitvoering van Europese projecten