Projets

Sur cette page vous trouvez les projets de Timenco, Ligtermoet & Partners et BVA.

GVVP Dronten

Code: 1512
Pays: Nederland
Client: Gemeente Dronten
Entreprise: L&P
Date: april 2017
Rapport final: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, Rotterdam/Dronten, april 2017

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) had een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP was van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de gemeente verscheen. Dronten is een afwisselende gemeente met een grote oppervlakte, waar vooral in de zomer ook grote verkeersstromen lopen dankzij de aanwezigheid van een pretpark en het nationaal evenemententerrein (NET) waar o.a. het festival Lowlands gehouden wordt. Wij schreven het GVVP volgens beproefde methode, waarbij we alle belanghebbenden van begin af aan meenemen. We spraken met Fietsersbond, nood- en hulpdiensten, agrariërs, ondernemersverenigingen, dorpsraden etc. en vroegen input aan alle andere bewoners via Facebook, lokale kranten en de gemeentelijke website. Op basis hiervan bepaalden we eerst thema's en kaders, die we aan de gemeenteraad voorlegden vóórdat we alles uitwerkten. In het voorjaar is het GVVP met complimenten voor het proces vastgesteld door het College van B&W. In het GVVP zijn de aandacht voor fiets en elektrisch vervoer de speerpunten. Dronten heeft daarbij voordeel van de zelfvoorzienende kernen en gaat gebruik maken van de kansen die de ligging centraal in Nederland biedt. Die ligging wordt alleen maar beter met de ontwikkeling van het vliegveld bij Lelystad en de opwaardering van de oost-west as tussen Alkmaar en Zwolle.

Programmamanagement Tour de Force

Code: 1631
Pays: Nederland
Client: Tour de Force
Entreprise: L&P
Date: december 2016
Rapport final: Agenda Fiets 2017-2020, Utrecht/Rotterdam/Den Haag, december 2016

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’ en de ‘ploegleiders’ de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. In de ‘Tourleiding’ is de bestuurlijke betrokkenheid van de overheidspartijen gewaarborgd. Elk van de zes ploegen is aan het werk met een specifiek onderwerp dat dat de fietsambities substantieel vooruit kan helpen, zoals technologie, ketenmobiliteit of gezondheid. De ploegen zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven.
Ook in 2017 is Koos bij de Tour betrokken. Hij gaat als programma-manager door met o.a. het voorbereiden van vergaderingen van de Tourleiding en het Tourbureau, het coördineren van de Tourploegen, het organiseren van een inspiratiedag en de jaarlijkse Fietstafel en het coördineren van de communicatie over Tour de Force.

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Code: 1636
Pays: België
Client: Gemeente Kortenberg
Entreprise: Timenco
Date: januari 2017
Rapport final: Parkeerbeleidsplan Kortenberg, Leuven, januari 2017

We schreven het parkeerbeleidsplan van de gemeente Kortenberg. Dit parkeerbeleidsplan vertrekt vanuit een groot aantal concrete vragen waar de gemeente mee zat. Deze vragen handelden zowel op de inrichting van parkings, de aanpassing van parkeerregimes als de invoering van parkeerrestricties. Het parkeerbeleidsplan bestaat bijgevolg uit 2 luiken:
• het parkeerbeleidsplan waarin de visie en strategie worden beschreven
• een detaillering met onderzoeken en adviezen over concrete problemen, gaande van inrichting, evaluatie van blauwe zones tot de invoering van bewonersparkeren

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Enkel waar bijkomende gegevens noodzakelijk waren, werden gerichte metingen uitgevoerd.

Verkenning SPI snelheid

Code: 1583
Pays: Nederland
Client: Rijkswaterstaat
Entreprise: L&P
Date: september 2016
Rapport final: Risicogestuurd beleid met indicatoren gerelateerd aan snelheid

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestond om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die zouden dan in beeld gebracht worden met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Voor Rijkswaterstaat-WVL hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseerden de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gingen op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. De resultaten zijn ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.

Samenwerking ROCOVs Oost Nederland

Code: 1580
Pays: Nederland
Client: 4 ROCOVs en 4 provincies
Entreprise: L&P
Date: augustus 2016
Rapport final: Samenwerking ROCOVs Oost - eindrapportage, Rotterdam, augustus 2016

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werkten de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De vier betrokken ROCOVs (Overijssel, Twente, Gelderland en Flevoland) hadden al regelmatig gezamenlijk overleg over grensoverschrijdende onderwerpen en afstemming van hun advisering. Toen de provincies ook beleidsmatig meer wilden samenwerken doemde de vraag op of de vier ROCOVs niet intensiever zouden moeten samenwerken in één ROCOV Oost. Dat zou mogelijk voordelen bieden in bundeling van krachten maar mocht niet ten koste gaan van de betrokkenheid bij de eigen regio. Ligtermoet & Partners heeft samen met de ROCOV-leden een verkenning uitgevoerd naar een passend arrangement van samenwerking.

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Code: 1513
Pays: België
Client: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Entreprise: Timenco
Date: november 2016
Rapport final: Coaching gemeenten inzake fietsbeleid - eindrapport, Leuven, november 2016

Elk jaar worden Vlaamse gemeenten gecoacht op fietsgebied. In 2016 voerden wij dit traject uit. Twintig lokale besturen namen deel: we kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding. Op het slotmoment met alle lokale besturen werd bij 3 gemeenschappelijke thema’s stil gestaan: ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips uit. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. We menen dat het coachingstraject erg waardevol is geweest en kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.

Lokaal Openbaar Vervoer Brasschaat en Brecht

Code: 1402
Pays: België
Client: Gemeente Brasschaat en Gemeente Brecht
Entreprise: Timenco
Date: december 2016
Rapport final: Lokaal openbaar vervoer - een verkenning, Leuven, december 2016

Hoe kunnen gemeenten lokaal openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk organiseren? Die kwestie onderzocht Timenco voor de buurgemeenten Brasschaat en Brecht. Behalve de reguliere buslijnen, reden er in beide gemeenten al heel wat bussen rond (buurtbus, minder mobielencentrale, schoolvervoer, vervoer door het OCMW, bedrijfsvervoer, vervoer in het kader van sociale tewerkstelling…). Maar die waren voorbehouden aan een specifieke doelgroep. Zo werd er nogal wat parallel gereden. Timenco heeft dit vervoer geïnventariseerd en vond manieren om de middelen (voertuigen en personeel) efficiënter en optimaal in te zetten. Samenwerken dus, om met dezelfde middelen beter openbaar vervoer aan te bieden.

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Code: 1397
Pays: België
Client: Stad Mortsel
Entreprise: Timenco
Date: oktober 2016
Rapport final: Wijkcirculatieplannen Mortsel, Leuven, oktober 2016

Timenco heeft voor de stad Mortsel wijkcirculatieplannen opgesteld voor alle wijken. De studie werd gevoed door gerichte verkeersonderzoeken (H/B onderzoek, beschikbare snelheidsmetingen, beschikbare doorsnedetellingen, …) op maat van elke wijk. De resultaten daarvan werden vervolgens gestructureerd, waarbij we het onderscheid maakten tussen essentiële knelpunten en lokale problemen. We haalden onze gegevens niet enkel uit onderzoek, maar gingen met een doordacht participatietraject ook te rade bij de bevolking bij het opstellen van de gestructureerde lijst met problemen, bij het filteren van de kernproblemen en bij het zoeken naar een draagvlak voor oplossingen.

Agenda Fiets! Eindhoven

Code: 1337
Pays: Nederland
Client: Gemeente Eindhoven
Entreprise: L&P
Date: maart 2016
Rapport final: Agenda Fiets 2016-2025, Rotterdam/Eindhoven, maart 2016

De gemeente Eindhoven heeft in 2013 een ambitieuze mobiliteitsvisie 'Eindhoven op Weg' vastgesteld. In 2015 is aan de Gemeenteraad toegezegd dat het College zou komen met een nadere uitwerking van Eindhoven op Weg voor de ambities die specifiek de fiets betreffen. Wij ondersteunden de gemeente bij het vinden en invullen van die nadere uitwerking. Zo gingen we samen op weg naar een Agenda Fiets! 2015-2020.

Deze Agenda Fiets! werd nadrukkelijk opgesteld in samenspraak met de vele belanghebbenden rond het Eindhovens fietsbeleid. Samen bepaalden we de koers en de maatregelen die daarbij hoorden. De Agenda Fiets! vormde de basis voor de uitwerking van de fietsambities in een uitvoeringsprogramma.

Gemeentelijk Mobiliteitsplan Schoten

Code: 1056
Pays: België
Client: Gemeente Schoten
Entreprise: Timenco
Date: november 2015
Rapport final: Verkenningsnota GMP Schoten, Leuven, november 2015

In 2014 maakte Timenco de sneltoets op waarmee het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente Schoten werd getoetst aan de actualiteitswaarde van plannen en visie. De GBC en de RMC gaf de goedkeuring aan de keuze voor het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan met de uitwerking van de thema’s: snelheidsbeleid, wegencategorisering, parkeren, afstemming van het mobiliteitsbeleid op het milieubeleid en doorstroming openbaar vervoer.
Timenco zorgde nu ook voor het verdere actualisatieproces van het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) volgens spoor 2 – verbreden en verdiepen.