Projets

Sur cette page vous trouvez les projets de Timenco, Ligtermoet & Partners et BVA.

Verkeersveiligheid Haagweg/Hoornbruglaan Rijswijk

Code: 1769
Pays: Nederland
Client: Gemeente Rijswijk
Entreprise: L&P
Date: juni 2017
Rapport final: Rapportage Haagweg, Rotterdam, juni 2017

We bekeken en beoordeelden de verkeerssituatie op een kruising in Rijswijk. Op deze plek moeten auto's afslaan over een tweerichtingenfietspad. De snelheden zijn relatief hoog omdat men afdaalt van een brug. We beoordeelden de situatie, maakten foto's en video's en kwamen met diverse concrete aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Landbouwverkeer provincie Utrecht

Code: 1660
Pays: Nederland
Client: Provincie Utrecht
Entreprise: L&P
Date: februari 2017
Rapport final: Landbouwroutes Utrecht West, Rotterdam, januari 2017

Voor de provincie Utrecht bekeken we in het westelijk deel van de provincie de problematiek van het landbouwverkeer. Op welke wegen zouden landbouwvoertuigen het best (minst slecht) kunnen worden toegelaten? We schreven een adviesrapport met mogelijkheden en afwegingen, de provincie kon hier zelf haar verdere besluitvorming op baseren.

Afwegingskader verhoging maximumsnelheid landbouwvoertuigen

Code: 1554
Pays: Nederland
Client: CROW
Entreprise: L&P
Date: december 2016
Rapport final: Zie website CROW

In 2016 leek het erop dat de kentekening en de verhoging van de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen van 25 naar 40 km/uur zouden worden ingevoerd. Ter voorbereiding daarop stelde CROW een werkgroep in. Wegbeheerders hadden behoefte aan richtlijnen hoe om te gaan met de verwachte snelheidsverhoging. Op welke wegen zouden landbouwvoertuigen moeten worden verboden of toegelaten? Wat zouden mogelijke redenen zijn voor een plaatselijke aanpassing van de maximumsnelheid? De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van wegbeheerders en uit landelijke organisaties en belangengroepen. Wij zorgden voor de inhoudelijke voeding én voor de begeleiding van de werkgroep om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen resultaat. Hoewel de snelheidsverhoging (nog) niet in 2016 is ingevoerd, zijn de aanbevelingen wel gepubliceerd door CROW (www.crow.nl).

GVVP Veere

Code: 1358
Pays: Nederland
Client: Gemeente Veere
Entreprise: L&P
Date: mei 2017
Rapport final: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan VEERE, Rotterdam, maart 2017

Wij schreven het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) van de gemeente Veere volgens onze inmiddels beproefde methode, met veel aandacht voor de inbreng van alle stakeholders. We spraken met politiek, dorpsraden, belangengroepen en bedrijven. De gemeente Veere omvat het grootste gedeelte van Walcheren. Dat betekent dat beslissingen altijd in samenspraak genomen moeten worden met andere wegbeheerders (provincie, waterschap). We werden het eens over een visie waarin de kernen zo veel mogelijk autoluw worden en over 8 thema's op het gebied van verkeersinrichting. Per thema is een lijst met concrete maatregelen vastgelegd in een investeringsprogramma.

Verkeer op Goeree-Overflakkee

Code: 1153
Pays: Nederland
Client: RPV
Entreprise: L&P
Date: juli 2017
Rapport final:

Verschillende aspecten van verkeersbeleid op Goeree-Overflakkee. O.a. landbouwverkeer, verkeersveiligheid.

GVVP Dronten

Code: 1512
Pays: Nederland
Client: Gemeente Dronten
Entreprise: L&P
Date: april 2017
Rapport final: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, Rotterdam/Dronten, april 2017

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) had een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP was van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de gemeente verscheen. Dronten is een afwisselende gemeente met een grote oppervlakte, waar vooral in de zomer ook grote verkeersstromen lopen dankzij de aanwezigheid van een pretpark en het nationaal evenemententerrein (NET) waar o.a. het festival Lowlands gehouden wordt. Wij schreven het GVVP volgens beproefde methode, waarbij we alle belanghebbenden van begin af aan meenemen. We spraken met Fietsersbond, nood- en hulpdiensten, agrariërs, ondernemersverenigingen, dorpsraden etc. en vroegen input aan alle andere bewoners via Facebook, lokale kranten en de gemeentelijke website. Op basis hiervan bepaalden we eerst thema's en kaders, die we aan de gemeenteraad voorlegden vóórdat we alles uitwerkten. In het voorjaar is het GVVP met complimenten voor het proces vastgesteld door het College van B&W. In het GVVP zijn de aandacht voor fiets en elektrisch vervoer de speerpunten. Dronten heeft daarbij voordeel van de zelfvoorzienende kernen en gaat gebruik maken van de kansen die de ligging centraal in Nederland biedt. Die ligging wordt alleen maar beter met de ontwikkeling van het vliegveld bij Lelystad en de opwaardering van de oost-west as tussen Alkmaar en Zwolle.

Programmamanagement Tour de Force

Code: 1631
Pays: Nederland
Client: Tour de Force
Entreprise: L&P
Date: december 2016
Rapport final: Agenda Fiets 2017-2020, Utrecht/Rotterdam/Den Haag, december 2016

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’ en de ‘ploegleiders’ de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. In de ‘Tourleiding’ is de bestuurlijke betrokkenheid van de overheidspartijen gewaarborgd. Elk van de zes ploegen is aan het werk met een specifiek onderwerp dat dat de fietsambities substantieel vooruit kan helpen, zoals technologie, ketenmobiliteit of gezondheid. De ploegen zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven.
Ook in 2017 is Koos bij de Tour betrokken. Hij gaat als programma-manager door met o.a. het voorbereiden van vergaderingen van de Tourleiding en het Tourbureau, het coördineren van de Tourploegen, het organiseren van een inspiratiedag en de jaarlijkse Fietstafel en het coördineren van de communicatie over Tour de Force.

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Code: 1636
Pays: België
Client: Gemeente Kortenberg
Entreprise: Timenco
Date: januari 2017
Rapport final: Parkeerbeleidsplan Kortenberg, Leuven, januari 2017

We schreven het parkeerbeleidsplan van de gemeente Kortenberg. Dit parkeerbeleidsplan vertrekt vanuit een groot aantal concrete vragen waar de gemeente mee zat. Deze vragen handelden zowel op de inrichting van parkings, de aanpassing van parkeerregimes als de invoering van parkeerrestricties. Het parkeerbeleidsplan bestaat bijgevolg uit 2 luiken:
• het parkeerbeleidsplan waarin de visie en strategie worden beschreven
• een detaillering met onderzoeken en adviezen over concrete problemen, gaande van inrichting, evaluatie van blauwe zones tot de invoering van bewonersparkeren

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Enkel waar bijkomende gegevens noodzakelijk waren, werden gerichte metingen uitgevoerd.

Verkenning SPI snelheid

Code: 1583
Pays: Nederland
Client: Rijkswaterstaat
Entreprise: L&P
Date: september 2016
Rapport final: Risicogestuurd beleid met indicatoren gerelateerd aan snelheid

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestond om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die zouden dan in beeld gebracht worden met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Voor Rijkswaterstaat-WVL hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseerden de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gingen op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. De resultaten zijn ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.